Bytové domy Drieňová - Banská Štiavnica

Realizované práce:

  • SO 01 - Nájomný bytový dom riešený v 4. NP - 16 bytových jednotiek
  • SO 02 - Nájomný bytový dom riešený v 4. NP - 16 bytových jednotiek
  • SO 03 - Verejná kanalizácia a prípojky
  • SO 04 - Verený vodovod a prípojky
  • SO 09 - Miestne komunikácie s pozdĺžnym státím, spevnené plochy a verejné osvetlenie komunikácie
  • SO 12 - Odvedenie dažďových vôd z parkoviska
  • SO 13 - Teplovod pre bytový dom SO 01 a SO 02 napojený na jestvujúci teplovod