Politika spoločnosti

Politika spoločnosti vyjadruje stanovisko vrcholového vedenia, že riadenie manažérskych systémov je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti. Stanovuje základné princípy a ciele k dosiahnutiu kvality realizovaného diela, spokojnosti zainteresovaných strán, šetrného prístupu k životnému prostrediu, plnenie požiadaviek BOZP, systému manažérstva plynulého podnikania a systému manažérstva proti korupcii.

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje:

 • Realizovať práce na vysokej kvalitatívnej úrovni použitím moderných technológií a pomocou moderného strojového a technického vybavenia.
 • Neustále zlepšovať definované procesy a využívané zdroje, sledovať a zavádzať nové technické prvky v oblasti riadenia spoločnosti.
 • Riadením kvality práce minimalizovať reklamácie a nezhody, neustále odhaľovať rezervy v organizácii práce, mapovať a zisťovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracovisku. Výsledky vyhodnotenia rizík prenášať do praxe tak, aby slúžili k trvalému zlepšovaniu pracovných podmienok a k znižovaniu počtu pracovných úrazov.
 • Vyžadovať aktívny prístup subdodávateľov k dodržiavaniu platných legislatívnych predpisov, požiadaviek BOZP a environmentálneho správania na našich stavbách. Pochopiť potreby a očakávania zainteresovaných strán, vytvárať vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi a tým umocniť schopnosť realizovať požadované produkty a výkonnosť.
 • Prijať zodpovednosť za prevenciu pracovných úrazov a zdravie zamestnancov zaisťovaním bezpečných a zdravých pracovísk a súvisiacich činností, vytvárať procesy na konzultáciu a účasť pracovníkov, propagovať a rozvíjať kultúru organizácie v oblasti SM BOZP, chrániť pracovníkov ktorí nahlásia incidenty, nebezpečenstvá, riziká, príležitosti pred sankciami.
 • Dodržiavať a plniť legislatívne predpisy, ustanovenia a normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentu a energetického manažérstva vzťahujúcich sa na spoločnosť.
 • Dosahovať spokojnosť relevantných zainteresovaných strán pochopením ich potrieb a očakávaní.
 • Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a vytváraniu nadmerného odpadu neustálym vyhodnocovaním a posudzovaním environmentálnych aspektov a vplyvov vedením spoločnosti.
 • Zabezpečiť vzdelávanie a  školenia, odbornú prípravu a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a v rámci školení rozvíjať povedomie a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti vedúce k bezpečnej práci, k používaniu bezpečnostných postupov pri práci, k ochrane životného prostredia, k dodržiavaniu postupov a pokynov, ktoré znižujú a eliminujú spotrebu energií.
 • Vytvárať, zabezpečovať a poskytovať zdroje potrebné pre dosahovanie vytýčených cieľov a programov MS, prijímať rozhodnutia a opatrenia s dôrazom na prevenciu zranení a poškodenia zdravia a zároveň vytvárať podmienky pre plnenie príslušných platných legislatívnych a ďalších požiadaviek a predpisov.
 • Zabezpečiť informovanosť o zavedených systémoch manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, systéme plynulého podnikania systéme proti korupcii a energetickom manažérskom systéme spoločnosti na všetkých úrovniach riadenia. Hodnotiť a zlepšovať efektívnosť manažérskych systémov.
 • Implementovať, udržiavať a zlepšovať plynulosť podnikania.
 • Plánovať a implementovať procesy manažérskych systémov s aplikáciou uvažovania založeného na riziku.
 • Identifikovať potenciálne ohrozenia a vplyvy z týchto ohrození na podnikateľské operácie, budovať prevádzkovú pružnosť so spôsobilosťou efektívnej reakcie.
 • Plniť potreby a očakávania zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán kvalitne vykonanou prácou. Získaťa udržať si ich dôveru splnením aplikovateľných požiadaviek a predpisov.
 • Sledovať spotrebu energií, hlavne v oblasti spotreby elektrickej energie, spotreby plynu a spotreby pohonných hmôt a prostredníctvom stanovených cieľov znižovať spotrebu energií, čím zlepšovať svoju energetickú účinnosť.
 • Pri nákupe uprednostňovať energeticky účinné výrobky a služby.
 • Zakazovať korupciu a realizovať opatrenia na zakázanie a predchádzanie korupcie.
 • Zisťovať, oznamovať a riešiť všetky prípady korupcie, ktoré sa vyskytnú.
 • Dodržiavať právne predpisy proti korupcii týkajúce sa spoločnosti.
 • Prostredníctvom manažéra pre systém proti korupcii poskytovať poradenstvo a usmernenie zamestnancov v oblasti systému manažérstva protikorupcii a v otázkach súvisiacich s korupciou, ktorý má stanovené právomoci a zodpovednosť za udržiavanie a rozvoj systému manažérstva proti korupcii, plní úlohu nezávislej osoby pre tento systém.
 • Požadovať kultúru, transparentnosť a kvalitu aj od našich dodávateľov, obchodnýchpartnerov a klientov.
 • Sústavne sa zlepšovať a otvorene komunikovať o nových podnetoch, povzbudzovať zamestnancov k nahláseniu korupcie a znižovať ich strach z represálií a uisťovať ich o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.
 • V prípade porušenia politiky proti korupcii vyvodiť dôsledky voči zodpovedným zamestnancom.
 • Trvale zlepšovať implementované manažérske systémy.