Politika IMS

Politika IMS vyjadruje stanovisko vrcholového vedenia, že riadenie IMS je neoddeliteľnou súčasťou riadenia spoločnosti. Stanovuje základné princípy a ciele k dosiahnutiu kvality realizovaného diela, spokojnosti zainteresovaných strán, šetrného prístupu k životnému prostrediu a plnenie požiadaviek BOZP.

 • Vedenie spoločnosti prijalo záväzok zaviesť a udržiavať aktualizovaný IMS podľa požiadaviek noriem ISO 9001:2015, 14001:2015, 18001:2007. Pre splnenie tohto záväzku vedenie zabezpečí dostatočné zdroje.
 • Realizácia prác na vysokej kvalitatívnej úrovni použitím moderných technológií a pomocou moderného strojného vybavenia
 • Neustále zlepšovanie definovaných procesov a využívaných zdrojov, sledovanie a zavádzanie nových technických prvkov v oblasti riadenia spoločnosti ŽP a BOZP.
 • Riadením kvality práce minimalizovať reklamácie a nezhody, neustále odhaľovať rezervy v organizácii práce, mapovať a zisťovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracovisku. Výsledky vyhodnotenia rizík prenášať do praxe tak, aby slúžili k trvalému zlepšovaniu pracovných podmienok a k znižovaniu počtu pracovných úrazov.
 • Vyžadovať aktívny prístup od subdodávateľov k dodržiavaniu platných legislatívnych predpisov, požiadaviek BOZP a environmentálneho správania na našich stavbách.
 • Dodržiavať a plniť legislatívne predpisy, ustanovenia a normy v oblasti BOZP pri práci a v nadväznosti na environmentálne aspekty.
 • Predchádzať znečisťovaniu životného prostredia a vytváraniu nadmerného odpadu neustálym vyhodnocovaním a posudzovaním environmentálnych aspektov a vplyvov vedením spoločnosti.
 • Neustále vzdelávať a zabezpečovať školenia, odbornú prípravu a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a v rámci školení rozvíjať povedomie a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti vedúce k bezpečnej práci, k používaniu bezpečnostných postupov pri práci a k ochrane životného prostredia.
 • Vytvorenie potrebných zdrojov pre dosahovanie vytýčených cieľov a programov IMS.
 • Zabezpečiť informovanosť o IMS spoločnosti na všetkých úrovniach riadenia.
 • Dosahovať spokojnosť relevantných zainteresovaných strán spoločnosti.