Energetická politika

Manažment a pracovníci našej organizácie sa zaväzujú uplatňovať nasledovné zásady:

  • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje splniť požiadavky normy ISO 50001:2011, vypracovať, zaviesť a udržiavať účinný energetický manažérsky systém v spoločnosti.
  • Zabezpečujeme dostupnosť informácii a potrebných zdrojov na dosiahnutie zámerov a cieľov.
  • V rámci činnosti spoločnosti sledujeme spotrebu energií, hlavne v oblasti spotreby elektrickej energie, spotreby plynu a spotreby pohonných hmôt a prostredníctvom stanovených cieľov znižujeme spotrebu energií, čím zlepšujeme svoju energetickú účinnosť.
  • Dodržiavame legislatívne predpisy, v oblasti energetického manažérstva vzťahujúcich sa na spoločnosť.
  • Pri nákupoch uprednostňujeme energeticky účinné výrobky a služby.
  • Zabezpečujeme vzdelávanie našich zamestnancov takým spôsobom, aby si uvedomovali spotrebu energií pri svojej činnosti a dodržiavali postupy a pokyny ktoré znižujú a eliminujú spotrebu energií.
  • Neustále sledujeme, hodnotíme a  zlepšujeme efektívnosť systému energetického manažérstva v spoločnosti.
  • Energetická politika je záväzná pre všetkých zamestnancov. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti  sú povinní túto politiku presadzovať a uplatňovať v praxi. Predstaviteľ manažmentu zodpovedá za jej sprístupnenie verejnosti a osobám ktoré pre spoločnosť pracujú.